Wspólnota Polska
biblioteka
.wspolnotapolska.org.pl

ARTYKUŁY

Polacy na Białorusi - wg. spisu ludności w 1999 r.

Liczebność i rozmieszczenie ludności polskiej według ostatnich spisów powszechnych Na terytorium Republiki Białoruskiej w 1999 roku został zrealizowany powszechny spis ludności. Był to pierwszy spis przeprowadzony w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych. Poprzedni miał miejsce w 1989 roku, czyli jeszcze w okresie istnienia Związku Sowieckiego. Dysponowanie dokumentacją tego spisu umożliwia przedstawienie sytuacji istniejącej współcześnie oraz daje możliwość porównywania aktualnych rezultatów do danych z czterech spisów powojennych (1959, 1970, 1979, 1989).…

Polskość na Białorusi

Republika Białoruś jest państwem unitarnym, położonym w centrum Europy, ze stolicą w Mińsku, ma wspólną granicę z Polską, państwami nadbałtyckimi, Rosją, i Ukrainą. W skład Republiki wchodzi sześć obwodów (województw): mińskie, grodzieńskie, brzeskie, witebskie, homelskie i mohylewskie. Terytorium państwa wynosi 207 tysięcy kilometrów kwadratowych, 10 milionów ludności, z których większa część (70%) mieszka w miastach, z tego 2 miliony w samym Mińsku. Narodowościowy skład zgodnie z ostatnim spisem…

Polacy w Republice Czeskiej - wg. spisu ludności w 2001 r.

Wyniki czeskiego spisu ludności z roku 2001   Według wyników ostatniego spisu ludności, który odbył się w Republice Czeskiej w 2001 roku, kraj ten zamieszkiwało w dniu 1 marca 2001 ogółem 51.968 osób, deklarujących narodowość polską. Było to o 7,4 tys. mniej aniżeli w roku 1991. Z łącznej sumy 10.230.060 mieszkańców kraju liczba Polaków stanowi 0,5 %. Taka dokładność może wywołać podziw dla czeskiej statystyki narodowościowej, która do…

Dzieje Polaków w Estonii

Śladami pierwszych Polaków. Ignacy Mościcki i Tartu   Pierwsi Polacy pojawili się na ziemiach estońskich w XVI wieku. W roku 1561 część Inflant została przyłączona do Królestwa Polskiego i Księstwa Litewskiego. Jednak długotrwałe wojny pomiędzy Szwecją a Polską doprowadziły w końcu do utraty Inflant. Niemal cała Estonia znalazła się pod panowaniem szwedzkim. Choć polska dominacja na ziemiach Estów nie trwała długo, to jednak zaznaczyła swój ślad w historii…

Polacy i życie polonijne w Hiszpanii - przeszłość i teraźniejszość

Historia obecności polskiej w Hiszpanii       Emigracja ekonomiczna Polaków do Hiszpanii jest zjawiskiem stosunkowo nowym, bo liczącym niespełna 20 lat, jednakże obecność Polaków w Hiszpanii datuje się co najmniej od XVI wieku. W okresie I Rzeczpospolitej za Pireneje przybywali podróżnicy, dyplomaci oraz duchowni. Po rozbiorach Polacy zaznaczyli swą obecność na ziemi hiszpańskiej między innymi uczestnictwem wojsk Księstwa Warszawskiego w wojnie 1808-1814, a niespełna dwie dekady później udziałem…

Polacy w Kazachstanie - portret społeczności" - referat wygłoszony na sesji naukowej z okazji 70. rocznicy deportacji Polaków z Ukrainy do Kazachstanu

Polacy w Kazachstanie - portret społeczności   Referat prof. Marka Gawęckiego     Trwający ponad pół wieku okres pełnej izolacji Polaków deportowanych w 1936 roku z Ukrainy w środkowo-azjatyckie stepy, zwłaszcza do Kazachstanu, poczynił ogromne spustoszenia w stanie ich kultury, języka i świadomości etnicznej. Sytuacja zsyłki politycznej i osiedlenia na wieczność, bez nadziei na powrót w strony ojczyste, nie sprzyjała kultywowaniu tych wyznaczników, które to były powodem represji. Swej…