Wspólnota Polska
biblioteka
.wspolnotapolska.org.pl

ARTYKUŁY

Konstytucja Federacji Rosyjskiej

przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 r.   My, wielonarodowy lud Federacji Rosyjskiej, złączeni wspólnym losem na swej ziemi, utwierdzając prawa i wolności człowieka, pokój i zgodę społeczną, zachowując historycznie ukształtowaną wspólnotę państwową, kierując się ogólnie uznanymi zasadami równouprawnienia i samookreślenia narodów, czcząc pamięć przodków, po których odziedziczyliśmy miłość i szacunek do Ojczyzny, wiarę w dobro i sprawiedliwość, wskrzeszając suwerenną państwowość Rosji i umacniając jej…

Federalna ustawa konstytucyjna

Federalna ustawa konstytucyjna z 26 lutego 1997 r. N 1-FKZ "O Pełnomocniku Praw Człowieka w Federacji Rosyjskiej"   Niniejsza Federalna Ustawa Konstytucyjna określa tryb powoływania na stanowisko i odwoływania ze stanowiska Pełnomocnika Praw Człowieka w Federacji Rosyjskiej, jego kompetencje, formy organizacyjne i warunki działalności.   Rozdział I. Postanowienia ogólne   Artykuł 1 Stanowisko Pełnomocnika Praw Człowieka w Federacji Rosyjskiej (dalej - Pełnomocnik) jest tworzone zgodnie z Konstytucją Federacji…