Wspólnota Polska
biblioteka
.wspolnotapolska.org.pl

ARTYKUŁY

Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

Skład Komisji: Prof. dr hab. Władysław T. Miodunka, Uniwersytet Jagielloński - przewodniczący Dr Wacław Przemysław Turek, Uniwersytet Jagielloński - sekretarz Prof. dr hab. Anna Dąbrowska, Uniwersytet Wrocławski Prof. dr hab. Stanisław Dubisz, Uniwersytet Warszawski Prof. dr hab. Jerzy Podracki, Uniwersytet Warszawski Prof. dr hab. Władysław Makarski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Prof. dr hab. Jan Mazur, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Prof. dr hab. Bożena Ostromęcka-Frączak, Uniwersytet Łódzki Prof. dr…

Informacje ogólne dla zdających certyfikatowe egzaminy z języka polskiego jako obcego

Zasady ogólne Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy dorośli cudzoziemcy i obywatele polscy stale zamieszkali za granicą, niezależnie od tego, czy, gdzie, jak długo i w jaki sposób się przygotowywali. Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i…

Poziom zaawansowany

Standardy wymagań dla poszczególnych certyfikatowych poziomów zaawansowania znajomości języka polskiego jako obcego Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 października 2003 r. (poz. 1871)   2) poprawność gramatyczna, czyli umiejętność rozpoznawania i stosowania poprawnych form językowych: Zdający egzamin na poziomie zaawansowanym powinni umieć używać poprawnych form gramatycznych obejmujących całą gramatykę języka polskiego, w tym także form rzadko występujących. Mając do wyboru kilka…

Poziom średni ogólny

Standardy wymagań dla poszczególnych certyfikatowych poziomów zaawansowania znajomości języka polskiego jako obcego Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 października 2003 r. (poz. 1871)   2) poprawność gramatyczna, czyli umiejętność rozpoznawania i stosowania poprawnych form językowych:   b) rodzaje tekstów: Zdający powinni rozumieć następujące rodzaje tekstów pisanych: - pojedyncze wypowiedzi pisemne intencjonalne i tematyczne:   c) sytuacje komunikacyjne: Zdający powinni rozumieć i…

Poziom podstawowy

Standardy wymagań dla poszczególnych certyfikatowych poziomów zaawansowania znajomości języka polskiego jako obcego Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 października 2003 r. (poz. 1871)   b) rodzaje tekstów: Zdający powinni rozumieć następujące rodzaje tekstów: - pojedyncze wypowiedzi intencjonalne, w tym życzenia, gratulacje, kondolencje, komplementowanie, powitanie, pożegnanie, podziękowanie, prośba, propozycja, przepraszanie, obiecywanie, zapewnianie; - pojedyncze wypowiedzi tematyczne, w tym: informacja, ogłoszenie, pytanie; -…

Egzaminy z języka polskiego jako obcego

Możliwość uzyskania przez cudzoziemców lub obywateli polskich na stałe zamieszkałych za granicą urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego reguluje Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o zmianie Ustawy o języku polskim (Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 661). Wynika z niej, że cudzoziemiec lub obywatel polski na stałe zamieszkały za granicą otrzymuje urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego po zdaniu egzaminu przed państwową komisją egzaminacyjną. Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka…